Müügitingimused

1. Üldiste müügitingimuste rakendamine. Käesolevad Diapol Granite OÜ üldised müügitingimused (üldised müügitingimused) rakenduvad kõigile müügitehingutele müüja Diapol Granite OÜ (reg. kood 10613494) (Diapol) ning ostja (Klient) vahel, kuhu on liidetud üldised müügitingimused (sh E-poe vahendusel teostatud müügitehingud). Käesolevaid üldiseid müügitingimusi koos vastu võetud pakkumise või muu kokkuleppega (E-poe vahendusel ostmisel ka E-poe Kasutustingimustega), mis viitab üldistele müügitingimustele, nimetatakse koos lepinguks.

2. Lepingu objekt. Diapol müüb teatud tooteid ja pakub seotud teenuseid kliendile lähtuvalt lepingus kokku lepitud tingimustest. Klient maksab toodete ja teenuste eest vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele.

3. Tellimuste käsitlemise kord. Klient esitab Diapoli toodete ja teenuste kohta hinnapäringu isiklikult veebilehel www.diapol.com või meili teel (info@diapol.ee). Selline hinnapäring ei ole pooltele siduv.
Pärast hinnapäringu kättesaamist väljastab Diapol esialgse hinnapakkumise, näidates mõõdistustööde hinda, toodete ja paigaldustööde ning teiste seotud teenuste esialgset hinnakalkulatsiooni. Esialgne hinnapakkumine kehtib 3 kuud, kui ei ole märgitud teisiti. Toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste lõpphinda võib Diapol korrigeerida pärast mõõdistustööde lõpetamist lõplikus hinnapakkumises (tellimuses). Esialgne hinnapakkumine muutub pooltele mõõdistustööde osas siduvaks pärast seda, kui klient on esialgse hinnapakkumisega nõustunud. Esialgse hinnapakkumisega nõustumine ei loo siduvat lepingut toodete ja paigaldustöödega seoses ja klient ei ole kohustatud lõplikku hinnapakkumist vastu võtma.
Pärast esialgse hinnapakkumisega nõustumist lepivad Diapol ja klient kokku sobiva aja mõõdistustööde tegemiseks. Diapol teeb mõõdistustöid tööajal ja eraldi kokkuleppel kliendiga ka väljaspool tavapärast tööaega.
Pärast mõõdistustööde lõpetamist väljastab Diapol tellimuse, kus on toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste lõplik hinnapakkumine. Tellimus kehtib 3 kuud, kui ei ole märgitud teisiti. Tellimus muutub poolte jaoks siduvaks pärast seda, kui klient on tagastanud Diapolile tellimuse allkirjastatud koopia või on muul viisil tellimusega nõustunud.
Vastavalt eraldi kokkuleppele võib Diapol väljastada tellimuse kliendi antud jooniste ja mõõtude põhjal, kuid sellisel juhul ei vastuta Diapol toodete sobivuse ja lõplike mõõtmete eest.
Kui tasapinna valmistamisel selgub, et tasapinda ei ole võimalik toota mõõdistaja poolt koostatud joonise põhjal, jätab Diapol endale õiguse muuta tootmisjoonist. Muudatused kinnitatakse kliendiga. Kui uus tootmisjoonis toob kaasa tööde või toodete hinna muutumise, siis tellimuse hinda ületavas osas kohustub klient maksma Diapolile täiendavat tasu vastavalt hinna muutusele. Juhul, kui uus hind on väiksem tellimuses toodust, tagastab Diapol vahe kliendile.

4. Toodete kvaliteet. Diapol annab oma parima, et kohale toimetatud toodetel ei oleks puuduliku valmistamise ja vigaste materjalide tõttu tekkinud defekte. Klient on teadlik ja aktsepteerib, et kui Diapol kasutab looduslikke materjale, siis võib kohale toimetatud toodete tekstuur, muster, värvus ja toon erineda ning see ei pruugi olla täpselt sama nagu samade materjalide näidistel. Samuti nõustuvad pooled, et looduslikud materjalid on eripärased ja et neil võib esineda pragusid meenutavaid jooni, kriimustusi, pinna ebakorrapärasusi, täkkeid ja augukesi, mustri ja tooni variatsioone, värvimuutusi, teisest kivimist materjali osakesi. Selliseid materjali eripärasid ei loeta defektideks.

5. Lubatud kõikumised. Üleantud toodete tegelike mõõtude järgmised muutused on lubatud ja neid ei peeta üleantud toodete mittevastavuseks: (1) tööpinna üldmõõdud kuni -2 mm; (2) väljalõike üldised mõõtmed +/- 2 mm; (3) graniidist ja marmorist tööpinna paksus +/- 2 mm, 30 mm kvartsist tööpinna paksus +/- 1,5 mm, 12 ja 20 mm kvartsist tööpinna paksus +/- 1 mm, keraamilise tööpinna paksus +/- 2 mm; (4) ühenduskoht max 2 mm.

6. Kliendi kohustused. Enne mõõdistustööde alustamist peab klient tööpiirkonna oma kulul järgmiselt ette valmistama:

 • köögi alumised kapid peavad olema kindlalt paigaldatud ja tööpinnad eemaldatud. Vastavalt eraldi kokkuleppele Diapoliga võib mõnel juhul olla võimalik mõõdistustöid teha ilma olemasolevaid tööpindu eemaldamata, kuid sellisel juhul ei vastuta Diapol olemasolevat tööpinda asendavate toodete sobivuse ja lõplike mõõtmete eest;
 • arvestama kappe, mööblit ja tugikarkasse ostes ja paigaldades tellitud tasapinna materjali kaaluga järgmiselt: kvarts vähemalt 75 kg/m2, graniit ja marmor vähemalt 95 kg/m2, keraamika vähemalt 25 kg/m2;
 • tasapinna tagune sein peab olema sirge taustaplaatide paigutamiseks;
 • valamud, kraanid ja pliidiplaadid või pliidid peavad olema lahti ühendatud, kui vaja;
 • mõõdistajatele peab võimaldama, ohutu ja takistusteta ligipääsu tööpiirkonda ning eemaldama esemed, mis takistavad tööde tegemist.

Klient peab hiljemalt tellimuse kinnitamise ajaks valima valamute, segistite ja pliidiplaatide või pliitide täpsed mudelid, andma Diapolile vastavad tootekirjeldused (mudeli nimetus, mõõdud, muu tehniline informatsioon, mis on Diapolile vajalik) ja tagama nende kohaletoomise mõõdistuse ajaks. Kui valamu, segisti ja pliit ei ole mõõdistuse ajal kohal, vastutab klient tooteinfo õigsuse eest. Kappe ja pliiti ei ole lubatud pärast mõõdistamist liigutada ega muuta.

Enne paigaldustööde alustamist peab klient tööpiirkonna oma kulul järgmiselt ette valmistama:

 • veenduma, et tööpinna paigaldamiseks vajalikud kapid, mööbel ja tugikarkassid on samas seisukorras nii mõõdistus- kui ka paigaldustööde ajal – korralikult paigaldatud, loodis ja vajadusel piisavalt toestatud;
 • veenduma, et tööpinna all olevates kappides, mööblis ja tugikarkassides olevad avad, mis on vajalikud valamu, pliidi jms jaoks, on vajalikes kohtades korralikult ja õigetes mõõtudes lõigatud;
 • veenduma, et vajalikes kohtades on olemasolev tööpind ja taust eemaldatud;
 • veenduma, et tööpiirkonna põrand on kaetud tugeva libisemiskindla materjaliga. Diapoli paigaldajad on kohustatud kandma turvajalanõusid, mis võivad põrandat kahjustada;
 • veenduma, et veeühendused on suletud ja elektriühendused on ilma vooluta;
 • võimaldama paigaldajatele ohutu ja takistusteta ligipääsu tööpiirkonda ning eemaldama esemed, mis takistavad tööde tegemist.
 • -kui tellimuses on eraldi kokku lepitud, vastutab klient tõstmisabi eest.

Klient on teadlik, et Diapol ei tee järgmisi töid:

 • olemasoleva tööpinna eemaldamine ja äraviimine, välja arvatud eraldi kokkuleppel või juhul, kui Diapol teeb töid seoses defektide eemaldamisega, mille eest Diapol on vastutav;
 • paigaldatud toote ja seina vahel oleva vahe täitmine, välja arvatud eraldi kokkuleppel;
 • aknalaudade paigaldamine;
 • vee- ja elektrisüsteemide lahti ühendamine ja taasühendamine.

Klient on teadlik, et:

 • mõõdistus- ja paigaldustööd võtavad keskmiselt vähemalt 1–3 tundi aega. Mõõdistajad või paigaldajad võivad teha tehtud tööst fotosid hilisema kvaliteedikontrolli eesmärgil;
 • kui klient jätab kokku lepitud ajaks tööpiirkonna mõõdistus- või paigaldustööde jaoks ette valmistamata, on Diapolil õigus esitada täiendav arve osas, milles Diapol kannab tööde teostamise venimisega lisakulusid.
 • juhul kui klient ei soovi pärast mõõdistustööde teostamist tellimusega jätkata, siis on kliendil sellest hoolimata kohustus tasuda Diapolile mõõdistustööde ja muude juba teostatud ettevalmistavate tööde eest tasu;

7. Üleandmine ja paigaldustööd. Diapol annab tooted kliendile üle ja teeb paigaldustööd vastavalt tellimuses kokku lepitud üleandmistingimustele. Paigaldustööde tegemise täpne aeg lepitakse Diapoli ja kliendi vahel kokku. Diapol teeb paigaldustöid tavalisel tööajal ja eraldi kokkuleppel kliendiga ka väljaspool tavapärast tööaega. Diapolil on õigus kasutada mõõdistus- ja paigaldustööde jaoks alltöövõtjaid.
Kohe pärast paigaldustööde lõpetamist vaatavad pooled koos töö ja tooted üle ning allkirjastavad vastuvõtuakti, milles näidatakse mistahes kliendi (või tema esindaja) avastatud puudused. Sellised puudused parandab Diapol mõistliku aja jooksul. Klient on kohustatud olema paigaldustööde lõpetamise ajal kohal, millest Diapol teavitab klienti mõistlikult ette. Kliendi või tema määratud esindaja mitteilmumine ülevaatusele ja vastuvõtuakti allkirjastamisele annab Diapolile õiguse kasutada kolmandaid isikuid üleandmise tunnistajatena ja selliseid isikuid peetakse kliendi volitatud esindajateks vastuvõtmisel. Toodete juhusliku hävimise või kahjustamise risk läheb kliendile üle vastuvõtuakti allkirjastamisest alates. Klient on teadlik, et kuivamise tõttu ei tohi tööpinda kasutada ega katsuda vähemalt 24 tundi pärast paigaldamist.

8. Arve esitamine ja maksmine. Klient kohustub maksma Diapolile kokku lepitud mõõdistustööde eest vastavalt esialgsele hinnapakkumisele ja toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste eest tellimuse põhjal vastavalt Diapoli väljastatud arvele ja kokkulepitud maksetingimustele.
Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, väljastab Diapol ettemaksuarve pärast seda, kui klient on tellimuse kinnitanud ja klient nõustub, et Diapolil ei ole kohustust hakata tellimust täitma seni, kuni ta ei ole ettemaksu kätte saanud. Sidevahendi abil sõlmitud lepingu korral on klient teadlik, et tellimuse alusel tehtud või selgelt konkreetsele isikule valmistatud toodete suhtes nagu näiteks kliendi asukohas võetud kindlate mõõtude järgi ja kliendi nõudmise järgi valmistatud toodetele taganemisõigus ei kehti. Kui ettemaksuarve on väljastatud, tühistab 30 päeva jooksul ettemaksuarve mitte maksmine tellimuse automaatselt ja Diapolil on õigus leping ühepoolselt lõpetada. Klient on teadlik, et alates ajast, kui Diapol alustab tellitud toodete valmistamist, ei saa nende toodete mõõte ja materjale muuta. Pärast toodete valmimist ja enne paigaldustöid väljastab Diapol kliendile lõpliku arve. Diapolil ei ole kohustust alustada paigaldustöid enne, kui viimane arve on täielikult makstud. Kui Diapol on teinud paigaldustööd enne viimase arve täielikku maksmist, kuulub viimane arve maksmisele (1) kohe pärast paigaldustööde lõpetamist või (2) arve maksetähtajaks (sõltuvalt sellest, kumb on varasem). Vaikimisi on maksetähtaeg 3 tööpäeva paigalduskuupäevast alates, välja arvatud juhul, kui arvel on näidatud teisiti. Kui klient hilineb mistahes maksega, siis on Diapolil õigus nõuda 0,02% viivist õigeaegselt maksmata summalt iga hilinetud päeva eest, samuti arve sissenõudmiseks tehtud kulud.

9. Garantii. Diapol pakub toodetele ja seotud teenustele garantiid vaid juhul, kui sellekohane info on avaldatud kodulehel toodete või teenuste kirjelduse juures. Vaatamata garantii olemasolule või puudumisele lahendatakse kliendi kaebused (vt p 10).

10. Kaebused ja vaidluste lahendamine. Kliendil on õigus esitada Diapolile toodete ja seotud teenuste kohta pretensioone Diapoli kontaktandmete või veebilehe kaudu, kus esitatakse detailsem info pretensioonide lahendamise kohta. Diapol on kohustatud klienti teavitama pretensiooni võimalikest lahendusest ja lahendamise tähtaegadest. Mistahes lepingust tulenev või lepinguga seotud vaidlus, väitlus või nõue lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised pooli rahuldava tulemuseni ei vii, siis lahendatakse vaidlus kohtus.

11. Vastutus. Diapoli vastutus on piiratud kliendile põhjustatud otsese varalise kahjuga lepingu süülise rikkumise tagajärjel. Diapoli vastutuse suurim summa kliendi suhtes on piiratud toodete hinnaga, millest nõue tekkis. Mitte mingil tingimusel ei ole Diapol vastutav kliendi tulude kaotuse eest. Ülalkehtestatud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti, kui sellist vastutust ei saa välistada või piirata kehtivate seaduste kohaselt.

12. Rakenduv õigus. Lepingu kehtimisele ja tõlgendamisele rakenduvad Eesti Vabariigi seadused. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei rakendu käesolevale lepingule.

13. Privaatsustingimused. Diapol töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega. Diapoli privaatsustingimused on avaldatud ja nendega saab tutvuda kodulehel.

Diapol Granite OÜ

Aadress: Kasesalu 10, 76505 Saue, Eesti

E-mail: info@diapol.ee www.diapol.com